prof.dr.sc.med. Mirko Stanetić

Speaking Sessions

Biografija

Prof.dr sc. med. Mirko Stanetić, prim. spec. za bolesti pluća
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Klinika za plućne bolesti
redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
uža naučna oblast interna medicina

 

BIOGRAFIJA

 

 • Rodjen 1961. godine u Bosanskoj Gradišci,
 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banja Luci u novembru l984. godine,
 • Od 1984. do 1994. godine radio kao ljekar opšte prakse u Domu zdravlja Skender Vakuf/Kneževo,
 • Poslove Direktora Doma zdravlja Skender vakuf/Kneževo obavljao od 26.08.1987. do 09.05.1994.godine,
 • Specijalizaciju iz plućnih bolesti počeo l989. godine i položio specijalistički ispit 1993.godine odličnom ocjenom u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici,
 • Od 1994. godine radi u Kliničkom Centru Banja Luka u Klinici za plućne bolesti, kao ljekar specijalista za plućne bolesti, 
 • Pored endoskopske dijagnostike,bavi se citološkom dijagnostikom oboljenja respiratornog trakta od 1995.godine,
 • Pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Banja Luci, 1998. godine, odbranio magistarski rad pod nazivom:”Valjanost sputuma u citološkoj dijagnostioci karcinoma bronha”,
 • Pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, odbranio doktorsku disertaciju sa naslovom: “Valjanost aspiracionog punktata fleksibilnom iglom u dijagnostici malignog oboljenja respiratornog trakta”,
 • Nastavljajući dalju edukaciju iz citološke analize materijala  dobijenog iz respiratornog trakta, uveo ovu morfološku diciplinu u rutniski rad pulmologa.
 • U zvanje Docenta,na predmetu Interna medicina medicinskog fakulteta u Banja Luci izabran 2001. godine,
 • Autor i koautor u preko 100 radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima, od kojih je značaj dio objavljen u svjetskim stručnim časopisima,
 • Urednik i autor univerzitetskog udžbenika “Pulmološki priručnik” objavljenog 2002.godine.
 • U Klinici za plućne bolesti 2002-2008 šef prijemno dijagnostičkog odjeljenja,
 • Autor poglavlja “Patološka fiziologija disanja” u univerzitetskom udžebniku “Patološka fiziologija” urednika i autora Prof.dr sc med Milijana Kaluševića,objavljenog 2002 godine. Autor poglavlja u udžbeniku”Onkologija” prof dr B.Jakovljević, objavljenog 2016.godine. Autor poglavlja u monografiji “urođene srčane mane” Prof.Tamare Kovačević-Preradović, objavljenog 2017 godine.
 • Urednik i član Nučnog odbora medjunarodnog časopisa Repiratio,
 • Član  Evropske asocijacije pulmologa(ERS),
 • U zvanje vanrednog profesora na predmetu Interna medicina izabran 04.04.2006.godine,
 • U zvanje redovnog profesora izabran 01.03.2012.uža naučna oblast interna medicina,
 • Predsjednik Udruženja građana “GRAD” od osnivanja do 2017.godine
 • Predsjednik Udruženja pulmologa/pneumoftiziologa Republike Srpske,
 • Direktor UKC RS 2008-2011, 2014-2017.godine
 • U poslednjih davadeset godina profesionalna okupacija su bolesnici sa malignim bolestima pluća